Δεν πρόκειται για ανέκδοτο.

Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας, χρειάστηκε να ασχοληθεί προσωπικά ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών με το μέλλον ενός παλαιού φωτοτυπικού μηχανήματος. Και αντί κάποιος από την τεχνική υπηρεσία να αποφασίσει για το αν θα πρέπει να αποσυρθεί ή όχι το φωτοτυπικό, συστήνουν μία τριμελή επιτροπή από 3 δημοσίους υπαλλήλους, 2 εφοριακούς και έναν με πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου για να αποφασίσει για το μέλλον του μηχανήματος.

Μέσα στη δαιδαλώδη χαρτούρα τους ορίζουν μεγαλοπρεπώς ποιός από τους τρεις υπαλλήλους θα είναι πρόεδρος της επιτροπής αυτής και ποιός θα είναι γραμματέας.

Αποκορύφωμα όλων είναι πως διατάσσεται η επιτροπή αυτή να συνεδριάζει δίπλα ακριβώς από το φωτοτυπικό και μάλιστα για όσο χρόνο χρειαστεί ώσπου να ολοκληρώσουν το έργο τους, όπως αναφέρεται ρητά.

Αφού τελειώσουν τις συνεδριάσεις τους θα πρέπει να υποβάλλουν το πόρισμα τους στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών , ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Διεύθυνση Οργάνωσης. Για τη σύσταση και το έργο της επιτροπής ''φωτοτυπικού'' θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερωθούν μετά οι εξής :

1.- Γραφείο κ. Υπουργού
2.- Γραφεία Γενικών Γραμματέων:
    α. Υπουργείου Οικονομικών
    β. Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
3.-Προϊσταμένοι Γενικών Διευθύνσεων:
    α. Διοικητικής Υποστήριξης
    β. Φορολογίας
    γ. Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
4.- Διευθύνσεις:
    α. Τελών και Ειδικών Φορολογιών
    β. Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
    γ. Οργάνωσης –Τμήμα Α’ (2 αντιγρ.)
5.- Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους μέσω των υπηρεσιών τους.

Το NewsIt.gr σας παρουσιάζει το ανεκδιήγητο έγγραφο – ντοκουμέντο του Υπουργείου Οικονομικών, αφαιρώντας τα ονόματα των δημοσίων υπαλλήλων.

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            Αρ. Πρωτ.:
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ          ΑΔΑ: ΒΟΧ9Η-ΓΛΓ
   ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
      ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ.Φ
Τηλ.: 210 33.11.291
Fax: 210 32.30.829
ΘΕΜΑ : «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ευκαιριακής Επιτροπής στο
Υπουργείο Οικονομικών, για την αξιολόγηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος REX
ROTARY 5508 της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών».
                 ΑΠΟΦΑΣΗ
             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
α)Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Π.Δ 185/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του Π.Δ189/2009
(ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ)Του άρθρου 19 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄), «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση
νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α΄ ) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
δ ) Της παρ 1 του άρθρου 23 του Ν.2085/92 ( ΦΕΚ 170Α) « Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης
λειτουργίας και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
2. Τα αριθμ.πρωτ: Δ.ΤΕΦ Α΄1008842ΕΞ2012/17-1-2012 και Δ.ΤΕΦ 1011620 ΕΞ
2012/20-1-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογίας.
3.Το αριθμ. πρωτ.:1175505/3314/ΟΟΤΥ/ΣΤ/ 27-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτημάτων.
4.Την αριθμ. 1001939ΕΞ/29-1-2010 απόφαση « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομικών».
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη.
               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τριμελή Ευκαιριακή Επιτροπή, για την
αξιολόγηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος REX ROTARY 5508 και την αποσυρσή του
κατά τις κείμενες διατάξεις και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
α.- Την Μ.Ε , υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών , που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ως
Πρόεδρο.
β.- Την Ά.Δ, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην
ίδια Διεύθυνση ,ως μέλος.
γ.- Τον Α.Γ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου , ειδικότητας (ΤΕ) Τεχν. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος.
2. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η πρόεδρος
αυτής.
3. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση ενός (1) παλαιού χρησιμοποιημένου
φωτοτυπικού μηχανήματος της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, για να
εκτιμηθεί η κατάσταση αυτού και η δυνατότητα επωφελέστερης αξιοποίησής του,
διαφορετικά να αποσυρθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας
των Δημόσιων Υπηρεσιών, στο χώρο όπου βρίσκεται το φωτοτυπικό μηχάνημα και η
διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε και θα
υποβάλλει το πόρισμά της στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών
Φορολογιών , ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Διεύθυνση Οργάνωσης.
Με εντολή Υπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Γραφείο κ. Υπουργού
2.- Γραφεία Γενικών Γραμματέων:
  α. Υπουργείου Οικονομικών
  β. Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
3.-Προϊσταμένοι Γενικών Διευθύνσεων:
  α. Διοικητικής Υποστήριξης
  β. Φορολογίας
  γ. Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
4.- Διευθύνσεις:
  α. Τελών και Ειδικών Φορολογιών
  β. Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
  γ. Οργάνωσης –Τμήμα Α’ (2 αντιγρ.)
5.- Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους μέσω των υπηρεσιών τους.

Πηγή: News IT

Δημοσίευση: Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012