Αφού ξεκαθαρίσει ο οχετός της διαφθοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης – με άνοιγμα λογαριασμών – εταιρείες ελεγκτών κ.λ.π., οι δήμοι θα λειτουργούν ως εταιρείες: έσοδα – έξοδα, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με online δημοσιοποίηση της οικονομικής του δραστηριότητας.

Έχουν δικαίωμα να ιδρύουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία οφείλουν να είναι κερδοφόρα όπως όλες οι εταιρείες. Το κράτος παύει να εγγυάται τα δάνειά τους.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (6 απαντήσεις).