Γενική Διεύθυνση

Αθήνα, 01.03.14

δημιουργία, ξανά!
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  33.711,39 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 315,00
ΕΝΤΥΠΑ 1.000,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.396,39
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 33.711,39
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.535,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.175,50
ΕΣΟΔΑ 107.872,39
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 82.024,25
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ +ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΣΟΔΑ 25.848,14
ΕΞΟΔΑ 90.696,89
ΕΞΟΔΑ 2012 32.732,31
ΕΞΟΔΑ 2013 57.964,58
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.175,50

Ο “Ισολογισμός Εσόδων και Δαπανών” της δημιουργίας, ξανά! της 31ης.12.2013, δημοσιεύτηκε, όπως ορίζει ο Νόμος περί χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων, σε δυο καθημερινές εφημερίδες της Αθήνας, στη “Δημοκρατία” και “Ο Λόγος” στις 28.02.14.

Η Ελεγκτική Επιτροπή και ο επί των οικονομικών υπεύθυνος Αντιπρόεδρος της δημιουργίας ξανά!, σε όλο το διάστημα της χρήσης που έκλεισε, είχαν (και φυσικά εξακολουθούν να έχουν) πλήρη ενημέρωση για τα σημαντικά οικονομικά θέματα και άμεση δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου, οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Λογιστήριο της δημιουργίας έχει θέσει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Υπευθύνου Οικονομικών, τα παραστατικά και τα στοιχεία όλων των συναλλαγών, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να προχωρήσουν στο ελεγκτικό τους έργο.

Ακολουθώντας τις ελληνικές και διεθνείς καλές πρακτικές, αναμένουμε η Ελεγκτική Επιτροπή να προχωρήσει σε ότι ενέργειες κρίνει απαραίτητες, ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και το καλώς έχειν της οικονομικής διαχείρισης, των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών καταστάσεων της δημιουργίας, ξανά! και να εκδώσει το ανάλογο πόρισμα.

Το πόρισμα αυτό, μαζί με τον Ισολογισμό, θα υποβληθεί σε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και θα ζητηθεί να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για ενημέρωση και έγκριση. Αυτό δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή το καταστατικό μας, θεωρούμε όμως ότι είναι κίνηση ενίσχυσης της διαφάνειας διαχείρισης των οικονομικών μας, με τις δεδομένες δυνατότητες που έχουμε.

Ενημερώνουμε επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) “Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων από το κράτος”, άρθρο 21, παρ 4 Παρ 4, η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, “αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής και οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα βιβλία και τα παραστατικά των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, πριν από τη διεξαγωγή ελέγχου από την Επιτροπή και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της”.

“Στον έλεγχο που διεξάγεται, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, από την Επιτροπή, καθώς και για την πραγματοποίηση των ελεγκτικών πράξεων που ενεργούνται κατ' εντολή της από ορκωτούς ελεγκτές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.” Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την κατάθεση των οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου, και διενεργείται συνήθως από δυο ή τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους ελεγκτικές εταιρείες.

Γιάννης Σαρρής
Γενικός Διευθυντής


Επισυνάπτεται ο Ισολογισμός όπως δημοσιεύτηκε στις δύο εφημερίδες.