Τα νέα της Δημιουργίας

Σύσταση μητρώου ειδικών εμπειρογνομώνων ανά τομέα οι οποίοι εγγράφονται με αίτημά τους και πιστοποιούνται από Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΑΣΕΠ, ειδικές εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού κα τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στελεχώνουν τις επιτροπές ανάθεσης και παρακολούθησης Δημοσίων έργων, ειδικές επιτροπές γνωμάτευσης για ειδικά επιστημονικά θέματα κλπ. Αμείβονται κατά περίπτωση.

Με την έγκριση οποιασδήποτε δημόσιας δράσης και δαπάνης εγκρίνεται και το σχετικό κονδύλι για τους ειδικούς αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί επιστήμονες με σημαντική εμπειρία, ακαδημαϊκοί. ερευνητές, στελέχη του ιδιωτικού τομέα με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Διοίκηση οφείλει να υποστηρίζει και οργανώνει το έργο τους και να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών των εμπειρογνωμόνων. Η Διοίκηση τους καλεί να αναλάβουν έργο με αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες ανανέωσης.

Σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να εγγαφούν στο μητρώο αυτό δημόσιοι υπάλληλοι καλυπτόμενοι από την μονιμότητα.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (1 απαντήσεις).