Τα νέα της Δημιουργίας

Σωστά, γιατί άν πείτε σε κάποιον «αγόρασα το ψυγείο μου απ'το τάδε κατάστημα γιατί η γυναίκα τού μαγαζάτορα δέν ήταν έγκυος», το πιθανότερο είναι να σάς κλείση θέση στο Δαφνί, αφού είστε μάλλον τρελλός ώστε να κάνετε τίς επιλογές τών αγορών σας με τέτοια άσχετα κριτήρια.

Φαίνεται όμως πως το κράτος το Ελληνικόν σκέφτεται διαφορετικά όταν «βγαίνει γιά ψώνια»:

«1.4.6. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, μετην αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κλπ.). Η εν λόγω απαίτηση περί συνεχούς αρίθμησης όλων των φύλλων της προσφοράς,πλήν της οικονομικής και συνυποβολής ευρετηρίου τάσσεται επί ποινή αποκλεισμού.»

Το ανωτέρω είναι απόσπασμα απ'την διακήρυξη Νο.6/2013 τού Αρεταίειου Νοσοκομείου γιά διαγωνισμό γιά την προμήθεια αντιδραστηρίων γιά τίς εργαστηριακές εξετάσεις (που, σημειωτέον, αφορούν την διάγνωση ασθενειών) που πρόκειται να γίνη την επόμενη εβδομάδα.

Και τί λέει,με απλά λόγια;

Οτι μπορεί ένας υποψήφιος προμηθευτής να έχει το καλύτερο και φθηνότερο προϊόν τής αγοράς και αυτό να προσφέρει, όμως άν δέν έχει αριθμήσει τίς σελίδες τής προσφοράς του και δέν έχει συμπεριλάβει και ευρετήριο, η επιτροπή αξιολόγησης θα απορρίψει την προσφορά χωρίς κάν να την εξετάσει!!!!!

Δηλαδή κριτήριο αγοράς τών υλικών από την χρήση τών οποίων εξαρτάται η απόφαση τού γιατρού γιά την θεραπεία τών ασθενών τού νοσοκομείου, είναι η...σελιδαρίθμηση τής προσφοράς και η ύπαρξη ευρετηρίου σ'αυτήν!

Παρανοϊκό,έτσι;

Και το εκπληκτικό είναι πως αυτός όρος υπάρχει ΜΟΝΟ στίς διακηρύξεις τού συγκεκριμένου νοσοκομείου (και μάλιστα δέν υπήρχε στο παρελθόν). Λές και το νοσοκομείο αυτό βρίσκεται σε κάποιο άλλο κράτος και όχι στην Ελλάδα-αφού σε καμμία άλλη διακήρυξη άλλων νοσοκομείων δέν την έχω συναντήσει ποτέ.

Οπως δέν είχα συναντήσει ποτέ όρο διακήρυξης που να απορρίπτει προσφορά προμηθευτή επειδή δέν είχε συμπεριλάβει και φωτοτυπίες τών δικαιολογητικών που είχε υποβάλλει.Το συνάντησα αυτό στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο τής Λάρισας-δηλαδή στην περίπτωση αυτή, κριτήριο γιά την αγορά τών αντιδραστηρίων ήταν όχι η ποιότητα ή η τιμή τους ή το after sales service τού προμηθευτή αλλά...η ύπαρξη στην προσφορά φωτοτυπιών τών υποβαλλομένων δικαιολογητικών!

Και είναι επόμενο να βάζουν τέτοιους όρους στίς διακηρύξεις τους οι φορείς τού δημοσίου, αφού ο ίδιος ο νόμος περί προμηθειών δέν έχει κάποια διάταξη που να ορίζη ότι: απαγορεύεται η απόρριψη προσφοράς γιά λόγους ασχέτους πρός την ποιότητα τών προσφερομένων προϊόντων ή την φερεγγυότητα τού προσφέροντος.

Οπότε δέν αποκλείεται κάποια στιγμή να δούμε σε διακήρυξη δημοσίου φορέα την απαίτηση «οι προσφέροντες θα πρέπη να είναι κουρεμένοι 'με την ψιλή' και να φορούν παπιγιόν,επί ποινή απόρριψης τής προσφοράς τους».....

Αρθρογράφος
Author: Αλμπέρτος Λεβής

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (2 απαντήσεις).