Τα νέα της Δημιουργίας

Συνασπισμός
δημιουργία, ξανά!

%

Τακτική

Οικονομική

Σύνολο

δημιουργία, ξανά!

55,0

54.664,94

5.359,31

60.024,25

Δράση

40,5

40.253,27

3.946,40

44.199,68

Φ.Ι.Σ.

4,5

4.472,59

438,49

4.911,08

Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης 581/13.03.2013

Γιάννης Σαρρής

Γενικός Διευθυντής