Θεσμικά όργανα της Δημιουργίας, Ξανά!

1. Συνέδριο (Τακτικό & Έκτακτο)
2. Εθνική Επιτροπή (Ε.Ε.) με 25 εκλεγμένα μέλη
3. Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.) με 13 μέλη (9 εκλέγονται και 4 διορίζονται από τον πρόεδρο)
4. Ελεγκτική Αρχή (Ε.Α.) με 5 εκλεγμένα μέλη
5. Πρόεδρος και 2 Αντιπρόεδροι

Διοικητικά, οργανωτικά & συμβουλευτικά όργανα

1. Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.)
2. Συμβούλιο Περιφερειών (Σ.Π., συμμετέχουν οι πρόεδροι των Π. Οργανώσεων)
3. Περιφερειακές οργανώσεις (Π.Ο.)
4. Επιτροπή Εκλογών (Επ.Ε.)

Περισσότερα για τον ρόλο και τη διαδικασία εκλογής μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας της Δημιουργίας Ξανά!

Η δομή του κόμματος σχηματικά

Οργανόγραμμα