Η "Δημιουργία, ξανά!" διαθέτει τα εξής θεσμικά όργανα:

1. Συνέδριο (Τακτικό & Έκτακτο)
2. Εθνική Επιτροπή (Ε.Ε.) με 25 εκλεγμένα μέλη
3. Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.) με 13 μέλη (9 εκλέγονται και 4 διορίζονται από τον πρόεδρο)
4. Ελεγκτική Αρχή (Ε.Α.) με 5 εκλεγμένα μέλη
5. Πρόεδρος και 2 Αντιπρόεδροι

και τα εξής διοικητικά, οργανωτικά & συμβουλευτικά όργανα:

1. Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.)
2. Συμβούλιο Περιφερειών (Σ.Π., συμμετέχουν οι πρόεδροι των Π. Οργανώσεων)
3. Περιφερειακές οργανώσεις (Π.Ο.)
4. Επιτροπή Εκλογών (Επ.Ε.)

Περισσότερα για τον ρόλο και τη διαδικασία εκλογής μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας της Δημιουργίας Ξανά!

Ακολουθεί η δομή του κόμματος σχηματικά:

dixa organogramma