Είναι κοινός τόπος ότι χωρίς αποτελεσματική λειτουργική και οργανωμένη Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η οικονομία ούτε η Δημοκρατία. Το σύνολο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών προσκρούει στην αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να τις εφαρμόσει. Ολες σχεδόν οι δυσλειτουργίες της οικονομίας προκύπτουν από την έλλειψη σοβαρού και αξιόπιστου κρατικού μηχανισμού.

Η λειτουργία ενός αποτελεσματικού κράτους σε όλους τους τομείς, από την απονομή δικαιοσύνης ως την Παιδεία και την ασφάλεια, εξαρτάται από την αποτελεσματική και ανεξάρτητη Δημόσια Διοίκηση. Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να παίρνει κατευθύνσεις από την πολιτική ηγεσία, τις οποίες και να υλοποιεί με βάση τους νόμους που ψηφίζονται από την νομοθετική εξουσία.

Η μεταρρύθμιση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της αλλαγής των δομών του πελατειακού συστήματος και αποτελλεί βασική προϋπόθση για την δημιουργία σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους Δικαίου.

Ο ρόλος των υπουργών και των συμβούλων τους είναι να δίνουν τις κατευθύνσεις για τις δράσεις της Διοίκησης, να ζητούν τις τεχνικές εισηγήσεις της για την εφαρμογή των πολιτικών που έχουν αποφασίσει, να δίνουν την έγκριση και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους, να βελτιώνουν με δομικές αλλαγές την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης.

Η πολιτική ηγεσία δεν υποκαθιστά την Δημόσια Διοίκηση στην εργασία της και δεν εμπλέκεται σε αυτήν. Ούτε αναλαμβάνει τις ευθύνες της Διοίκησης, ούτε την εξαναγκάζει σε παρανομίες.

Συνεπώς κεντρικός στόχος είναι να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της κομματικής λειτουργίας του Κράτους: η Διοίκηση αποκτά φυσική ηγεσία με γνώση και εμπειρία, εξατομεικευμένες ευθύνες, αξιολόγηση και δομή.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες Δημόσιους Λειτουργούς, υπάρχουν πάρα πολλοί, η πλειοψηφία, που έχουν και τις γνώσεις και την εμπειρία και την θέληση και την τιμιότητα να κάνουν το κράτος να λειτουργήσει.

Ευθύνη μας είναι να δημιουργήσουμε τις διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να το κάνουν και να τους δώσουμε το αντίστοιχο κίνητρο.

Η δημιουργία σύγχρονου Κράτους Δικαίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

Α.  Μόνιμοι Γενικοί Γραμματείς προερχόμενοι από την Διοίκηση με εξαετή θητεία.

Ο Γενικός Γραματέας αποτελλεί την κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας της Διοίκησης σε κάθε Υπουργείο, συνιστά την θεσμική μνήμη της Διοίκησης, εξασφαλίζει την συνέχεια του Κράτους και την ανεξαρτησία της Διοίκησης.

Επιλέγεται μεταξύ των στελεχών της ιεραρχίας της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ οιουδήποτε ενδιαφερόμενου υποψήφιου δημόσιου λειτουργού με βαθμό υποδιευθυντή και άνω και τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας. Ο ΓΓ είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των πράξεων της διοίκησης και έχει δικαίωμα υπογραφής όλων των διοικητικών πράξεων εκτός των προτάσεων νόμου.

Η επιλογή του Γενικού γραμματέα κυρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η επιλογή του γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του ΑΣΕΠ, του Συνήγορου του Πολίτη, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Στην εισηγητική διαδικασία συμμετέχουν και εξειδικευμένες εταιρείες με διεθνή εμπειρία αξιολόγησης στελεχών.

Η αμοιβή του ΓΓ καθορίζεται αντίστοιχα με τις ευθύνες του και ισούται με αυτή του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι η κορύφωση της καριέρας του επιτυχημένου Δημοσίου Υπαλλήλου. Ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος που εξασφαλίζει την συνέχεια του κράτους και την μνήμη της Διοίκησης ενώ έχει τα θεσμικά εφόδια για να αντισταθεί σε οιαδήποτε πίεση της πολιτικής ηγεσίας για διενέργεια μη σύννομων πράξεων. Διαθέτει επίσης βαθειά γνώση της Διοίκησης στον τομέα του και τεχνοκρατική κατάρτιση.

Β.  Γενικοί Διευθυντές με εξαετή θητεία και σαφείς αποφασιστικές αρμοδιότητες και ευθύνες.

Επιλέγονται με τρόπο επιλογής αντίστοιχα ανεξάρτητο με αυτόν του Γενικού Γραμματέα. Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας ο οποίος και κυρώνει την απόφαση.

Στην επιλογή δεν έχει λόγο η Εκτελεστική Εξουσία παρά μόνο για τόν έλεγχο του σύννομου των διαδικασιών.

Με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ιεραρχία θα γίνεται και η επιλογή των στελεχών της Διοίκησης κατόπιν εξέτασης των φακέλων, υποψηφιοτήτων και αξιολόγησης των υποψηφίων.

Δημιουργούνται οργανογράμματα με θέσεις ευθύνης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις σε κάθε επίπεδο.

Γ.   Αξιολόγηση παντού.

Δείκτες απόδοσης Υπηρεσιών και δείκτες απόδοσης ατομικοί συνδεόμενοι με την διοικητική εξέλιξη και οικονομικά κίνητρα. Μεταφορά δοκιμασμένων συστημάτων αξιολόγησης από τις αποτελεσματικές ευρωπαϊκές διοικήσεις.

Δ. Εξατομίκευση της ευθύνης για πράξεις ή παραλλείψεις με ταυτόχρονη αλλαγή της αρχής λήψης απόφασης επί αιτημάτων των πολιτών.

Κάθε υπόθεση χρεώνεται σε έναν υπάλληλο ο οποίο έχει συγεκριμένο χρόνο για να την διεκπεραιώσει, ο οποίος ορίζεται Διοικητικά, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο χρόνο για την διεκπεραίωση αντίστοιχων υποθέσεων με το κατάλληλο πρόσθετο περιθώριο. Δεν υπάρχουν αχρέωτες υποθέσεις. Αξιολόγηση ταχύτητας και ποιότητας διακπεραίωσης υποθέσεων.

Μη απάντηση σε αίτημα πολίτη εντός καθορισμένου διοικητικά κατά περίπτωση χρόνου θεωρείται έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Δηλαδή σε περίπτωση μη απάντησης από την Διοίκηση το θέμα θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την υπηρεσία όσον αφορά τον πολίτη.

Η διοίκηση εξακολουθεί να έχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασής της αλλά αυτή θα προϋποθέτει επίσης αυτόματα κυρώσεις προς τον αρμόδιο δημόσιο λειτουργό.

Τυχόν ζημίες για το Κράτος αναζητούνται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Ε. Οικονομική αναβάθμιση. Η εξομοίωση των αμοιβών στην διοίκηση οδηγεί ως αντικίνητρο για την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών.

Σύνδεση της αμοιβής με την θέση ευθύνης και αποσύνδεση από την διάρκεια υπηρεσίας και βαθμολογική εξέλιξη.

Η βαθμολογική εξέλιξη δίνει την δυνατότητα της ανάληψης θέσης ευθύνης αλλά δεν την προκαλεί αυτόματα.

Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη πρέπει να λαμβάνουν αμοιβές ανταγωνιστικές προς αυτές του ιδιωτικού τομέα συνδεόμενες με την θέση και την ευθύνη που αναλαμβάνουν και όχι με την βαθμολογική εξέλιξη.

Δημιουργία πλέγματος οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων συνδεόμενα τόσο με το αποτέλεσμα της βελτίωσης της ποιότητας λειτουργίας μιας υπηρεσίας, αντικειμενικά μετρούμενο από τους χρήστες της, όσο και με την αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.

Η εξοικονόμηση πόρων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε κάθε υπηρεσία θα συνδέεται με την οικονομική αναβάθμιση των υπαλλήλων της. Η εξοικονόμηση θα μεταφέρεται κατά 50% στις αμοιβές τους και κατά 50% θα οφελεί το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (6 απαντήσεις).

Ροή συνεδρίου

07-04-2013
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

06-04-2013
01:00 Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για ψηφοφορία για πρόεδρο της δξ!

04-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Ηλίας Παπαδομιχελάκης
Δημήτριος Κουλέτσης
Περικλής Λιβάς

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
Δημήτριος Μπελέγρης
Νίκος Στασινός
Ιωάννης Φραγκάκης
Ευγένιος Καλοτραπέζης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Aφροδίτη Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Κονδύλης
Αντώνιος Κρασσάς
Γιώργος Κοντορουχάς
Κωνσταντίνος Σπανός

03-04-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Χριστόφορος Μούτουλας
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου των Άγγελος Μπαρμπαλιός

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Αβραάμ Λεβής
Αλέξανδρος Καψαλάκης
Βασιλική Κυρίτση
Πέτρος Δελόπουλος
Αμφιθέα Σβένσεν Καψούλη
Μιχάλης Σώρρος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ελευθέριος Τζίμας
Κωνσταντίνος Νικολούδης
Κωνσταντίνος Τσάκας
Νικόλαος Μαυρίδης
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνος Ψαραδέλης
Στέφανος Κοτσώλης

Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Έλενα Χίου
Θωμάγγελος Μιχαλάκης
Στυλιανή Τσόκου
Διανέλος Γεωργούδης
Ιωάννης Καζάκος
Ελπινίκη Ελπίδα Κυρμπάση
Νικόλαος Αλυφαντής
Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Γεώργιος Σεγραίδος
Νικόλαος Συλλιγάρδος
Βασίλειος Χαρμπίλας
Ιωάννης Τσιμπερίδης

02-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες ελεγκτικής επιτροπής των:
Παναγιώτα Φαρμάκη
Πάνος Κοσμόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Αστέριος Πονηρός

01-04-2013
Πιστοποιημένες υποψηφιότητες εθνικής επιτροπής των:
Γεώργιος Χαραμής
Ιωάννης Αναστασάκης
Βασιλική Κουτσογιάννη (Βίλη)
Χρήστος Ταρασίδης
Θεμιστοκλής Γιοκρούσης
Νίκος Αντιμησιάρης
Ιωάννης Νούσκας
Γιώργος Άρμπερ

31-03-2013
10 μμ - Κλείσιμο ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
10 πμ - Άνοιγμα ηλεκτρονικής κάλπης για εκλογή προεδρείου του συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Λάμπρος Δούρος
Χρήστος Μπεζιρτζόγλου
Γεώργιος Παράσχος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Ιωάννης Ορφανός

30-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Πελαγία Βάρα
Παναγιώτα Ποπότη
Νίκος Μπαφαλούκας
Αθηνά Αθανασίου

29-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Νικόλαος Αντιμησιάρης
Χρήστος Φλώρος
Ευανθία Βέργου
Απόστολος Γκέκας
Δημήτρης Ράγγας
Κωνσταντίνος Κορίκης

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Κατερίνα Θωμά
Γεώργιος Έγκαρχος
Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Μανώλης Μπερτάκης
Αναστάσιος Σταματόπουλος
Φώτης Δουβίκας
Γεώργιος Μήτρας
Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημήτριος Διονυσόπουλος
Ηλίας Κώνστας
Μαρία Βέλλιου
Νίκος Βέργος
Σεραφείμ Κοτρώτσος
Γιάννης Μανώλης
Αγγελική Κροκίδη
Χριστίνα Καβουκλή

28-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου του:
Γεωργίου Διακάκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Κατερίνα Σκληρού Κοσκινά

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Νικολαΐδη
Δημητρίου Διονυσόπουλου

27-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Δημήτρης Ρεκλός

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου των:
Ουρανία Σαγιάκου
Νικόλαος Γαλανόπουλος
Καλομοίρα Παγώνη
Δημήτρης Ρεκλός
Γεώργιος Γαλανόπουλος

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του:
Νικολάου Κομσέλη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Νικολάου Κομσέλη
Σπύρου Στυλιαρογιάννη

26-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Δημητρίου Παπαγεωργίου
Αθανασίου Σίδερη

25-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προεδρείου συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εφορευτικής επιτροπής συνεδρίου της:
Γλυκερίας Δημητροπούλου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου
Εμμανουήλ Ψαράκη

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ιωάννη Παπαδόπουλο
Γεωργίου Ζορμπά
Μαρία Ποδογύρου
Βασιλική Κουλαρμάνη
Βασιλική Νικολαϊδου
Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Φίφη Παπαδημητρίου
Πασχάλη Παπαχριστόπουλου

23-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ηλία Κώνστα
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Ιωάννη Τσιμπερίδη
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Διονυσίου Βενιεράτου

22-03-2013
Ξεκινούν αιτήσεις υποψηφίων για Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πιστοποιημένη υποψηφιότητα πολιτικού συμβουλίου του Γεωργίου Γιαννούλη Γιαννουλόπουλου
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής της Ανδρονίκης Ευγενίδου

21-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Ευαγγελία Ζερβού
Ελένη Ντάκουλα
Χριστίνα Γρυπάρη
Λάμπης Καλοκαιρινός
Σπυρίδων Μήτσου
Θανάσης Γαλανάκος
Ελένη Κωστοβασίλη

20-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής των:
Αικατερίνη Σκληρού Κοσκινά
Μιχάλη Σώρρου
Παρασκευή Κοσμά
Κωνσταντίνου Καλατζόπουλου
Ευαγγελίας Μόραλη
Κωνσταντίνου Ντίνη

19-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Σπύρου Παρασκευόπουλου

17-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Θάνου Τζήμερου

14-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου της Μαρία Καψή 
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Νίκου Σακκά
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χρήστου Κωνσταντόπουλου

12-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα εθνικής επιτροπής του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

10-03-2013
Πανηγυρική έναρξη διαδικτυακού συνεδρίου

09-03-2013
Ανακοίνωση-πρόσκληση ΟΕΣ / Προέδρου διαδικτυακής έναρξης συνεδρίου 

08-03-2013
Έναρξη φάσης διαδικτυακής διαβούλευσης

05-03-2013
Πιστοποιημένη υποψηφιότητα προέδρου του Γιάννη Σιάτρα

25-02-2013
έναρξη λειτουργίας σελίδας συνεδρίου