Είναι δύσκολο ο Έλληνας να πιστέψει ότι αυτό που βλέπει είναι… αυτό που βλέπει!
Τόσα χρόνια που καήκαμε στον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι... Όμως η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ δεν έχει ούτε κρυφούς υποστηρικτές, ούτε κρυφούς πόρους. Οικονομικά στηρίζεται μόνο από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές των φίλων. Επίσης, από άπειρες ώρες εθελοντικής εργασίας, που μειώνουν το κόστος λειτουργίας μας στο ελάχιστο.
Επισημαίνουμε ότι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 2012 με κανονικό ΑΦΜ, τηρεί και καταρτίζει οικονομικά στοιχεία. Θα σας ενδιαφέρει επίσης να γνωρίζετε ότι τρεις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών με εντολή της Βουλής έκαναν επί 20 μέρες "φύλλο – φτερό" την οικονομική μας διαχείριση και τη βρήκαν ΑΨΟΓΗ. Οι σχετικές εκθέσεις εδώ.

Οι συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος. Η απόδειξη κατάθεσης χρησιμοποιείται σαν τεκμήριο κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του δωρητή (λεπτομέρειες για την σχετική νομοθεσία ακολουθούν στο τέλος του μηνύματος).

Αν θέλετε κι εσείς να στηρίξετε την προσπάθειά μας για την Ελλάδα που μας αξίζει, μπορείτε να το κάνετε, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


Κάνοντας δωρεά στο πολιτικό κόμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους όρους που ορίζονται στον Νόμο 4304/2014 (Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.) καθώς και με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.


Περισσότερες πληροφορίες για τις δωρεές φυσικών προσώπων σε πολιτικά κόμματα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, μόνο ιδιώτες, δηλ. φυσικά πρόσωπα, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά σε υποψήφιο βουλευτή ή πολιτικό κόμμα. Η νομοθεσία ορίζει τα εξής:
“Η χρηματοδότηση γίνεται με ονομαστικές καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κομμάτων. Η χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί.”.
“Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους κομματικούς συνασπισμούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.”

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, τα φυσικά πρόσωπα φορολογούμενοι έχουν πλέον αυξημένα κίνητρα για χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και ευρωβουλευτών (ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η χρηματοδότηση από νομικά πρόσωπα), διότι το ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για δωρεές προς τους συγκεκριμένους φορείς αυξήθηκε στο 20% (από το 10% που ίσχυε μέχρι πρόσφατα).
Μοναδική προϋπόθεση είναι, οι δωρεές να υπερβαίνουν το ποσό των 100€ στη διάρκεια του φορολογικού έτους, αλλά να μην υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν το τελευταίο όριο, εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος μέχρι του ορίου αυτού. Σημειώνουμε ότι:
Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Δηλαδή, οι δωρεές είναι αφορολόγητες, αλλά επιπλέον εκπίπτουν εξολοκλήρου (100%) μέχρι ένα σημείο (μέχρι το 20% του φόρου) από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος του δωρητή. Η δωρεά μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η παράταξη.
Η καταχώρηση των ποσών των δωρεών γίνεται στον κωδικό 055/056 (για κόμματα και συνασπισμούς) και 057/058 (για υποψηφίους) του Εντύπου Ε1 (Φορολογίας Εισοδήματος) στην φορολογική δήλωση του έτους 2024 του δωρητή. Επίσης ταυτόχρονα οι δωρητές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (τεκμαρτές δαπάνες).
Υγ. Ο δωρητής να γνωρίζει όμως ότι θα πρέπει να κρατά αντίγραφο της τραπεζικής συναλλαγής (των καταθέσεων) διότι όταν θα υποβάλλει την φορολογική δήλωση, το taxis την κλειδώνει ενόψει της εκκαθάρισης και ζητάει να αποστείλει για έλεγχο τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών: , με το Μητρώο, ή με την Γενική Διεύθυνση της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.